لطفا جهت استعداد سنجی و پیش ثبت نام ، هر 2 فرم زیر را به صورت جداگانه تکمیل نمایید و در پایان دکمه"پرداخت و پیش ثبت نام" را زده تا ما پس از تحلیل و بررسی اطلاعات و رسیدن به شناخت بیشتر، جهت جلسه مصاحبه فردی با شما تماس بگیریم. با تشکر
فرشته عزیزی از دپارتمان منابع انسانی
موتور توسعه نیمو و تیم گلرن

فهرست