رویداد ها 2020-08-14T16:14:56+04:30

رویداد های موتور توسعه نیمو

بازیکن تیمی ایده آل

اولین ایووک اصفهان

تحلیل کسب و کار مطابق با BABOK

دورهمی احمق ها!

(به صرف شام)

هرگز عالی نباشید!

چالش های اخذ اقامت

کاری و استارتاپی

شیرجه در آسمان استارتاپ

رویداد بهاره

چطور

رضایتمندانه به زندگی در لحظه حال عادت کنیم؟

قدرت خلق عادت

در حفظ کسب و کار

پارادایم هفت عادت استفان کاوی

سرانجام بستگی به سرآغار دارد

اتاق فکر کسب و کارهای استارتاپی

متدولوژی تیم سازی