فرم مشخصات و رزومه

ایثارگر گرامی لطفا جهت تکمیل پرونده و بهره مندی از خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی فرم مشخصات و رزومه را به دقت تکمیل نمایید تا طبق اطلاعات حاصله در شاخه ی مربوطه قرار گیرید.

مرحله 1 از 3 - وضعیت عمومی و مشخصات فردی

    این سوال ویژه کسانیست که به دنبال شغل غیردولتی(خصوصی) هستند.
فهرست