امکانات ترللو و نوآوری های آن برای کوتاهی فاصله ایده تا عمل

امکانات ترللو و کاربردهای اپلیکیشن post-it در ترللو  در مقالات قبلی درباره ترللو و امکانات جدید…