داشتن سازمان سالم، با حضور پزشک و درمانگر سازمانی

حال خوب سازمان و سلامت کارکنان همواره مورد توجه مدیران و رهبران سازمان ها است و…

رژیم غذایی سالم و تاثیر آن بر بهبود عملکرد منابع انسانی

تغذیه سالم چه تاثیراتی بر سازمان ها دارد افراد بخش قابل توجهی از وقت خود را…