شرکت گوگل از دیروز تا غول جستجوی امروز

شرکت گوگل گوگل نامی آشنا برای همه ما است. این غول فناوری  را دو دانشجو به…

تحقیقات بازار و اهمیت آن در کسب وکار شما

مطالعات بازار را سرسری نگیرید همانطور که میدانید یکی از گام های اعتبار سنجی ایده، مطالعات…