فنون و رموز مدیریت در کسب و کارهای ایرانی

سبک ها و استراتژی ­های مدیریتی بومی ایران روش­ های مدیریت در ایران به دلیل برخورداری…