فرهنگ سازمانی و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمان

فرهنگ سازمانی: مقدمه: فرهنگ سازمانی به عنوان باورها، فرضیات، ارزش‌ها و شیوه‌های تعامل که به محیط…