المنتور #4248 2020-02-12T19:26:59+03:30

فرم همکاری (1)

مرحله 1 از 2

  • نام مجموعهمدت زمان همکاری(پاره وقت)خلاصه فعالیت های انجام شده 
    لطفا سه مورد از آخرین سوابق کاری تان را ذکر نمایید. متشکرم
  • عنوانسال اخذتوضیحات
  • عنوانسال اخذتوضیحات 
  •  
    (از جمله می توان به میزان تسلط شما به زبان های خارجی روابط عمومی و فن بیان)
  • ویژگی ها و صفات بارز شخصیتی خود را بصورت مختصر بیان کنید.