پرسشنامه زیر، تناسب ویژگی های شخصیتی شما را با مشاغل مختلف بررسی می کند. لطفا پس از خواندن سوال، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد را سریعا و با کمترین مکث علامت بزنید.

فهرست